Translation - Line 432

Sanskrit - From the Brihadaranyaka-Upanishad
Datta. Dayadhvam. Damyata.
Give. Sympathize. Control.