Translation - Damyata - Line 418

Sanskrit - From the Brihadaranyaka-Upanishad
Damyata
Control