Translation - Dayadhvam - Line 411

Sanskrit - From the Brihadaranyaka-Upanishad
Dayadhvam
Sympathize