Minder geld verliezen met de Lotto! GRATIS!

Uit oprechte menslievendheid geef ik hier een tip weg die werkelijk de winstverwachtingen vergroot, en die bovendien heel simpel toe te passen is.

Laat ons eerst vaststellen dat de trekking van de nummers zo uniform mogelijk gebeurt, zodat het ijdel is te hopen dat men uit het al dan niet vaker voorkomen van een nummer bij de vorige trekkingen iets zou kunnen afleiden omtrent de toekomstige frequentie ervan. Bovendien beschikt de Nationale Loterij vast wel over een team statistici die de uitslagen nauwgezet in het oog houden, en bij significante afwijkingen een onderzoek instellen naar de mechanische oorzaken, om die te neutraliseren, zodat de bijgehouden waarnemingen irrelevant worden.

Maar de nummers die door de spelers gekozen worden zijn zeker niet uniform verdeeld: allerlei bijgeloof zorgt er bijvoorbeeld voor dat het nummer 7 vaker ingevuld wordt, en verder worden graag nummers van maanden gekozen (bereik 1 tot en met 12), van dagen (1 tot en met 31), of de leeftijd van kinderen (vaker kleiner dan, laat ons zeggen, 20), zodat kleine nummers globaal gezien vaker ingevuld worden dan grotere.

Vult men nu nummers in die bijzonder weinig door de andere spelers gekozen worden, dan blijft de kans op winst dezelfde (deze hangt immers alleen af van de uniform verdeelde trekkingsresultaten), maar zullen er in geval van winst minder andere winnaars zijn met wie de koek gedeeld moet worden. Voor rang 5 speelt dat geen rol (de uitgekeerde winst ligt vast) maar voor rang 1 maakt het wel degelijk veel uit of men alleen de superpot mag opsoeperen, dan wel hem met een tiental medewinnaars moet delen!

Kortom, men moet proberen te achterhalen welke nummers minder populair zijn bij hoi polloi, en die dan invullen. Hoe kan men dat nu te weten komen? Gelukkig publiceert de Nationale Loterij na elke trekking het aantal winnaars in alle rangen, en de totale inzet. Deze aantallen winnaars kunnen zeer sterk variëren in functie van de populariteit van de winnende nummers. Voorbeelden uit mijn databank:

Vb. met impopulaire nummers (24 september 1994):

  1 18 33 34 37 39 (20)
  28866055 zestallen
  rang 1: 1 (18.17%)
  rang 2: 11 (33.32%)
  rang 3: 393 (34.01%)
  rang 4: 27781 (53.42%)
  rang 5: 538256 (68.50%)
(1 winnaar in rang 1 won toen 52 837 000 frank.) De percentages drukken de verhouding tussen het effectieve aantal winnaars en het theoretisch voorspelde aantal indien de bulletins uniform ingevuld zouden zijn. De lage percentages wijzen dus op het feit dat de zes winnende nummers samen beschouwd weinig populair zijn.

Vb. met populaire nummers (9 april 1994):

  3 10 15 23 27 34 (32)
  28268659 zestallen:
  rang 1:    72 (1336.10%)
  rang 2:    135 (417.53%)
  rang 3:   7460 (659.21%)
  rang 4:   99232 (194.86%)
  rang 5:  1022795 (132.91%)
Dit zijn duidelijk populaire nummers (72 winnaars in rang 1, elk won toen... 563 000 frank). Merk op dat er hier bijna veertien maal meer winnaars in rang 1 zijn dan verwacht bij uniform invullen.

Wat kunnen we nu doen om meer te weten te komen over de populariteit van de nummers? Men gaat als volgt te werk:

Dit is een rechtstreekse toepassing van de zgn. "maximale-kans methode" uit de statistiek. De strikte formulering van de wijze waarop deze methode betrouwbaar is, valt buiten het bestek van dit bericht; ik wil zal hier alleen opmerken dat de convergentie naar de feitelijke waarden (veronderstellend dat de hypothese geldig is) slechts heel zwak is, nl. probabilistisch: het niet-convergeren van de methode heeft kans nul, maar is zeker niet onmogelijk. Anderzijds is dit zowat het beste dat men met een statistische benadering kan hopen te verwezenlijken.

Dit zijn de resultaten wanneer men dit toepast op alle trekkingen van de jaren 1995 tot en met 1999:

 37 0.0192 36 0.0193 30 0.0194 38 0.0195 25 0.0196 41 0.0199
 42 0.0202 39 0.0206 18 0.0209 19 0.0214 31 0.0214 40 0.0224
 35 0.0226 24 0.0227 01 0.0228 20 0.0229 12 0.0231 05 0.0232
 26 0.0238 06 0.0240 15 0.0240 29 0.0241 02 0.0244 16 0.0245
 34 0.0246 14 0.0247 13 0.0250 33 0.0250 23 0.0251 03 0.0252
 11 0.0253 04 0.0254 32 0.0256 10 0.0258 08 0.0260 28 0.0271
 22 0.0275 17 0.0279 27 0.0280 21 0.0281 07 0.0288 09 0.0291
We zien dus bv. dat 9 en 7 populair zijn, maar 36 en 37 niet. Belangrijk: de precieze waarden van deze waarschijnlijkheden, en kleine verschillen ertussen, zijn niet betrouwbaar (omdat het aantal gegevens waarvan uitgegaan is, te gering is), maar de algemene trend is dat m.i. wel; bv. de nummers uit de eerste twee rijen zijn wel degelijk "impopulair" vergeleken met die uit de laatste twee.

Daarom de volgende tip: kies bij het invullen van uw Lotto-biljet bij voorkeur nummers uit de lijst van de eerste 21, dat zijn:

 1 5 6 12 15 18 19 20 24 25 26 30 31 35 36 37 38 39 40 41 42

Waarom niet gewoon de zes minst populaire invullen? Meerdere leukerds hebben de ingesloten programma's al toegepast op de gegevens, en die zelf verder aangevuld en geactualiseerd. Als nu twee of drie van die mensen er onafhankelijk op werken zullen zij toch grosso modo hetzelfde uitkomen, zodat het goed mogelijk is dat, wanneer de nummers bij trekking overeenstemmen of bijna met die zes minst populaire, er alleen al daardoor twee of drie winnaars zijn. Dat is niet de bedoeling!

Een andere mogelijkheid is dat een echte Lotto-maniak een multi-biljet invult met bv. de hier gegeven 14 minst populaire nummers. Op zich geen probleem, maar het wordt er wel een zodra bv. een half dozijn dergelijke individuen hetzelfde doen (en vermits er miljoenen mensen op de Lotto spelen is dat niet uit te sluiten). Daarom mijn wijze raad: matig uw ambitie.

Nog enkele bedenkingen rond de gemaakte hypothesen:

Besluitend denk ik dat de tip die hier gegeven is nuttig kan zijn (baat het niet, dan schaadt het niet). Volledigheidshalve voeg ik de programmacode en de database hierbij, in een zip-bestandje Lotto.zip. (Handleiding onder Linux - roll your own voor andere computers en OSen: 1. overhalen 2. unzip Lotto.zip 3. make lotto 4. lotto lotto.dta).

Veel succes! De dankbare winnaars vinden mijn adres e.d.m. op mijn webpagina.

Opmerking: in dit zipbestandje zit er een kleine zelf verzamelde database over een deel van 1994. Van de eigenaar van de BelgischeLotto.com site heb ik een database mogen gebruiken die teruggaat tot de eerste trekking, waardoor ik o.a. de nivellering via quickpick heb kunnen onderzoeken. Om deze database te gebruiken, moet u zich direct tot hem wenden, want ik bezit er het kopierecht niet van. Op die site vindt men de meest uiteenlopende info rond de Lotto, en freaks kunnen inschrijven op een mailinglist om elke keer de uitslagen per e-mail te krijgen.

Enkele vragen beantwoord:


Denis Constales - dcons@world.std.com - http://world.std.com/~dcons/